مدارس دبستان

مدارسی که در مقطع دبستان با شرکت نوآوران خلاق صدرا همکاری می کنند عبارتند از :

دبستان غیرانتفاعی مطهر

دبستان غیر انتفاعی البرز

دبستان غیر انتفاعی اندیشه

دبستان غیر انفاعی بشارت نور

دبستان غیر انتفاعی بنیان

دبستان غیر انتفاعی بو علی

دبستان غیر انتفاعی قلم

دبستان غیر انتفاعی میر

دبستان غیر انتفاعی گلها

دبستان غیر انتفاعی گل های ایمان

دبستان غیر انتفاعی محمد امین

دبستان غیر انتفاعی شایان شاهین شهر

دبستان غیر انتفاعی سروش شاهين شهر


دبستان غیر انتفاعی حكيم سنايي شاهين شهر

دبستان غیر انتفاعی حضرت ابوالفضل (ع)

دبستان غیر انتفاعی دخترانه آواي مهر

دبستان غیر انتفاعی سيد الشهدا

دبستان ياسر