تصاویر مرتبط با مسابقه ربات جنگجو، آموزشگاه رباتیک صدرا، شهریور۹۴

مسابقه ربات جنگجو، آموزشگاه رباتیک صدرا، شهری
مسابقه ربات جنگجو، آموزشگاه رباتیک صدرا، شهری
مسابقه ربات جنگجو، آموزشگاه رباتیک صدرا، شهری
مسابقه ربات جنگجو، آموزشگاه رباتیک صدرا، شهری
مسابقه ربات جنگجو، آموزشگاه رباتیک صدرا، شهری
مسابقه ربات جنگجو، آموزشگاه رباتیک صدرا، شهری
مسابقه ربات جنگجو، آموزشگاه رباتیک صدرا، شهری
مسابقه ربات جنگجو، آموزشگاه رباتیک صدرا، شهری
مسابقه ربات جنگجو، آموزشگاه رباتیک صدرا، شهری
مسابقه ربات جنگجو، آموزشگاه رباتیک صدرا، شهری
مسابقه ربات جنگجو، آموزشگاه رباتیک صدرا، شهری
مسابقه ربات جنگجو، آموزشگاه رباتیک صدرا، شهری